Stadgar

STADGAR FÖR RINGVÄGENS HYRESGÄSTERS INTRESSEFÖRENING RHI

Fastställda vid ordinarie årsmöte 19 februari 2015

§ 1   Föreningens firma

Föreningens firma är Ringvägens Hyresgästers Intresseförening RHI

§ 2   Föreninges ändamål

Föreningen, som är opolitisk, har till uppgift att

a) gentemot hyresvärden företräda medlemmar och därvid tillvarata deras rätt och intressen.

b) vara förhandlingspart gentemot Föreningen Blomsterfonden för hyresgästerna vid Ringvägen 99-109 i Stockholm.

c) ta initiativ till och arrangera möten, fester, resor mm för medlemmarnas gemensamma intressen.

§ 3    Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Katarina församling församling i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är hyresgäst som är boende i Blomsterfondens fastigheter, Ringvägen 99-109

§ 5   Medlemsvgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6   Styrelsen

Styrelsen består av ordförande jämte minst fyra övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser innom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledmot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Ordförande väljs för ett år i taget övriga styrelsemedlemmar för två år.

Ledamöterna avgår växelvis varvid dock skall iakttagas att ordförande och kassör ej avgår samtidigt. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder.

§ 7   Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Föreningns firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

§ 4   Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 3 veckor före årsmötet.

§ 9   Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på  årsmötet utsedd revisor.

Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

Vid åsrmötet väljes också en revisorsuppleant på två år.

§ 10  Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålla årligen senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse sker genom anslag på anslagstavlor inom fastigheterna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.   Fastställanden av röstlängt för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

5.   Fastställande av dagordning.

6.    Framläggande av åsredovisning.

7.     Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

8.   a)   Fastställande av resultat- och balansräkning.

      b)   Beslut om årets resultat.

      c)   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgiter.

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11.  Fastställande av ersättningar.

12.  Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

13.  Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.

14.  Val av revisor samt suppleant.

15.  Val av valberedning.

16.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkommna motioner.

17.  Övriga frågor.

§ 11   Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att styrelsen  ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som anvigits i kallelse behandlas.

§ 12   Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning får ske genom skriftlig fullmakt för högst en annan medlem.

§ 13   Beslut, omröstning och beslutmässighet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så behövs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14  Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 antal avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15  Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligt anmäla detta till styrelse  och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16  Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av förenings-styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Berslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet

§ 17  Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen kräva beslut av årsmöte med minst 2/3  av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Om föreningen upplöses skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall överlämnas.

RHI-Ringvägens Hyresgästers Intresseförening